Klientům umožňujeme přistoupit do kurzů i mimo vypsané zápisy kdykoli během roku. První týden výuky nabízíme ZDARMA! Přihlaste se ještě dnes!

Ceny kurzu jsou uvedeny při počtu 5 - 6 přihlášených klientů. Kurz otevřeme i v případě nižší-
ho počtu osob, cena kurzu musí být však v tomto případě trochu upravena.
Děkujeme za pochopení!

Naše nabídka kurzů není vyčerpaná, v průběhu zápisů se tvoří další nově vzniklé skupiny, v jiné dny a termíny. Pokud Vám stávající nabídka nevyhovuje, prosím kontaktujte kancelář ZDE.

 

angličtina

angličtina pro začátečníky Učebnice Headway Elementary - 5. lekce Klienti tohoto kurzu znají přítomný čas prostý, slovíčka - rodina, práce, volný čas, zdraví, hodiny, v restauraci. Tvoření základních otázek a reakcí na ně. V kurzu se snažíme co nejvíce konverzovat, často pracujeme s překlady. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 4.320,- Kč / 1 × 90 min.

angličtina pro začátečníky Učebnice Headway Elementary Klienti tohoto kurzu se s anglickým jazykem postupně seznamují. Aktuálně umí pozdravy, barvy, číslovky, abecedu, základní fráze, sloveso "to be" - v kladných oznamovacích větách, v záporných větách, otázkách, přivlastňování a přivlastňovací zájmena, přítomný čas prostý - kladné oznamovací věty, zápory, otázky, krátké odpovědi. Rozsah 2 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 8.640,- Kč / 2 × 90 min.

angličtina pro falešné začátečníky Kurz je určen především pro začátečníky, kteří již v minulosti někdy angličtinu studovali. Klienti tohoto kurzu se orientují v gramatice, sloveso být, přítomný čas, zájmena, přídavná jména, základní fráze, formální i neformální rozhovory atd. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr
Rozsah 2 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 4.320,- Kč / 1 × 90 min.
8.640,- Kč / 2 × 90 min.

angličtina pro mírně pokročilé Učebnice English File - Pre-intermediate - 3rd Edition - od lekce 5A Klienti tohoto kurzu se orientují v gramatice, sloveso být, přítomný čas prostý/průběhový, minulý čas prostý - pravidelná/nepravidelná slovesa, čas předpřítomný (tvary nepravidelných sloves/s výrazy: yet, just, already), plánovanou budoucnost (be going to) a bez vÄ ›t&scaro n;ích potíží zvládají slovosled v oznamovacích větách/otázkách, předložky, there is/there are. Z konverzačních témat umí povídat o sobě, své rodině, svých zálibách, trávení volného času, o zvycích. Umí se orientovat v běžných situacích (hotel, cestování, nakupování, návštěva restaurace, sjednání schůzky). Umí opisem popsat výrazy, které potřebují, i když neznají dané slovíčko (parafráze). Rozsah 3 × 45 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. pondělí  17:30 – 19:45
20: týdnů
6.171,- Kč / 3 × 45 min.

angličtina pro mírně pokročilé Učebnice Přechod z učebnice New English File pre-internediate na intermediate Klienti se orientuji v základních časech na úrovni pre-intermediate (přítomný, minulý, budoucí, předpřítomný, předminulý + podmínkové věty. Kurz se zaměří na zlepšení mluveného projevu a prohloubeni slovní zásoby v odbornějších tématech (nejen v každodenní konverzaci). Rozsah 3 × 45 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. pondělí  16:30 – 18:45
20:týdnů
6.171,- Kč / 3 × 45 min.

angličtina pro mírně pokročilé Učebnice English File - Pre-intermediate - 3rd Edition - lekce 6A Klienti tohoto kurzu se orientují v gramatice, sloveso být, přítomný čas prostý/průběhový, minulý čas prostý - pravidelná/nepravidelná slovesa, čas předpřítomný (+ výrazy yet, just, already), umí používat plánovanou budoucnost (be going to,) stupňování přídavných jmen, bez větších potíží zvládají slovosled v oznamovacích větách/otázkách, předložky. Z konverzačních témat umí povídat o sobě, své rodině, svých zálibách, trávení volného času, o zvycích. Umí se orientovat v běžných situacích (hotel, cestování, nakupování, návštěva restaurace, sjednání schůzky). Umí popsat své město a zážitky z dovolené. Rozsah 2 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. klouzavý režim 8.640,- Kč / 2 × 90 min.

angličtina pro středně pokročilé Učebnice Přechod z Pre-Intermediate na Intermediate Klienti v tomto kurzu již zvládli základní gramatické jevy anglického jazyka, mezi něž patří: přítomný čas prostý – průběhový, minulý čas prostý – průběhový, budoucnost vyjádřena dvěma formami: „will“ – „going to“, trpný rod, podmínkové věty (second conditional), další gramatické jevy jako jsou např. slovesné vzory či množstevní výrazy. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 4.320,- Kč / 1 × 90 min.

angličtina pro středně pokročilé Učebnice English file 3rd edition upper-intermedite - 1. lekce Kurz počítá s vstupními znalostmi v rozsahu úrovně B1 a připravuje na přechod k úrovni B2. Vybraná je kniha English file 3rd edition upper-intermedite, od 1. lekce. Kurz rovným dílem procvičuje gramatiku, slovní zásobu, poslech i konverzaci. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. pondělí  15:50 – 17:20
20:týdnů
4.114,- Kč / 1 × 90 min.

angličtina pro pokročilé Učebnice New Headway Intermediate Kurz je zaměřen na rozšíření slovní zásoby, opakování a rozšíření gramatiky. Klienti jsou schopni se již bez větších problémů domluvit, hodiny jsou hodně zaměřeny na konverzaci s českým lektorem. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. pondělí  10:00 – 11:30
20:týdnů
4.114,- Kč / 1 × 90 min.

angličtina pro pokročilé Učebnice English File Intermediate Plus - 6. lekce Kurz je zaměřen pro klienty, kteří mají již znalosti na úrovni B1, ale stále si netroufají na vyšší úroveň. Hodiny jsou zejména zaměřeny na opakování a rozšiřování slovní zásoby a gramatiky. V kurzu se také klade velký důraz na konverzaci, kdy se klienti věnují tématickým oblastem, které jsou jim blízké a dokáží jednoduchým způsobem reagovat v běžných situacích. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. čtvrtek  17:45 – 19:15
21:týdnů
4.320,- Kč / 1 × 90 min.

angličtina pro pokročilé Učebnice True to life Upper-Intermediate Kurz je zaměřen na rozšíření slovní zásoby a opakování gramatiky. Kurz je spíše orientován na konverzace s českým lektorem. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. pondělí  8:00 – 9:30
20:týdnů
4.114,- Kč / 1 × 90 min.

angličtina pro pokročilé Učebnice TrueToLife: Upper-Intermediate - 1.lekce Kurz je zaměřen na rozšíř. slov. zásoby, opakování a rozší. gramatiky. Klienti jsou schopni se již bez větších problémů domluvit, hodiny jsou hodně zaměřeny na konver. s českým lektorem. Studenti ovládají gram. jevy: přít. č. prostý a průběh., předpřít. č. prostý a průběh., minulé č. - prostý, průběh. i předmin., budoucnost s will i going to a orientují se v čas. souslednosti, nepřímých otázkách, pasivech a podmínk. větách. Umí se bez větších obtíží vyjádřit na každodenní konverz. témata (food and restaurants, sport, family, money, transport and travel, education, describing people etc.). Úroveň klientů tohoto kurz je B1 a pozvolným tempem směřuje k B2. Rozsah 3 × 45 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 6.480,- Kč / 3 × 45 min.

angličtina pro pokročilé Učebnice Face2Face Advanced - 5. lekce Kurz je zaměřen na rozšíření slovní zásoby a opakování gramatiky. Kurz je spíše orientován na konverzace s českým lektorem. Rozsah 3 × 45 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. středa  10:45 – 13:00
19:týdnů
5.863,- Kč / 3 × 45 min.

anglická konverzace s rodilým mluvčím Kurz je zaměřen na aktivní používání mluveného slova. Procvičují se jak běžné situace, se kterými se klienti mohou při svých cestách do zahraničí či při hovoru s cizincem setkat, tak ostatní témata. Klienti se zlepšují co se týče výslovnosti, dochází k rozšiřování slovní zásoby a upevnění již dříve nabytých znalostí (pořadí slov ve větě, otázky, časy). Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 5.336,- Kč / 1 × 90 min.

 Poznámky:
 Je-li kurz orámován touto barvou, je momentálně obsazen.
 Cena kurzu zahrnuje DPH a je platná při plném obsazení kurzu.

němčina

němčina pro začátečníky Učebnice Themen Aktuell 1 - 2. lekce Klienti tohoto kurzu znají osobní zájmena, tázací zájmena, umí časovat pravidelná slovesa. Zvládají překlad jednoduchých vět. Ovládají základní pozdravy a zdvořilostní fráze. Dokážou říci základní údaje o své osobě (jméno, bydliště, věk, telefonní číslo, zaměstnaní). Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 4.828,- Kč / 1 × 90 min.

němčina pro mírně pokročilé I Učebnice Themen actuell 1 - 5. lekce Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 4.828,- Kč / 1 × 90 min.

Němčina pro mírně pokročilé II Učebnice Themen actuell 1 - 4. až 7. lekce Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 1. 1. probíhá zápis 4.828,- Kč / 1 × 90 min.

Němčina pro mírně pokročilé III Učebnice Themen actuell 1 - 8. až 10. lekce Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 4.828,- Kč / 1 × 90 min.

němčina pro středně pokročilé Učebnice Themen actuell 2 Klienti tohoto kurzu již zvládnou komunikaci o sobě, popisu míst, svých zájmů. Úroveň A1. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 4.828,- Kč / 1 × 90 min.

němčina pro pokročilé Učebnice Themen actuell 3 Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 4.828,- Kč / 1 × 90 min.

 Poznámky:
 Je-li kurz orámován touto barvou, je momentálně obsazen.
 Cena kurzu zahrnuje DPH a je platná při plném obsazení kurzu.

francouzština

francouzština pro začátečníky Učebnice Francouzština pro samouky Klienti tohoto kurzu se seznamují s francouzskou výslovností a pravopisem, naučí se časovat pravidelná slovesa tří slovesných tříd a základní nepravidelná slovesa v přítomném čase, vyjadřovat zápor, tvořit otázku, naučí se pozdravit, představit, číslovky, barvy, základní fráze a jednoduchou konverzaci na téma setkání, národnosti, informace o volném čase, charakteristiky osob, popisy zevnějšku apod. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 4.828,- Kč / 1 × 90 min.

francouzština pro mírně pokročilé I Učebnice Francouzština pro samouky – L 21 Klienti ovládají přítomný čas všech tří slovesných tříd, nejběžnější nepravidelná slovesa, minulý čas passé composé, budoucí čas pomocí vazby aller, infinitiv, zájmena 3. a 4. pádu, jejich zařazení do vět v různých časech, dělivý člen atd. Soustřeďujeme se na osvojování gramatiky, poslechu a konverzačních schopností. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 4.828,- Kč / 1 × 90 min.

francouzština pro středně pokročilé Učebnice Francouzština pro samouky - 15. lekce Klienti tohoto kurzu se učí další slovesné časy a způsoby: minulý čas passé composé, imparfait, budoucí čas, podmiňovací způsob a jejich aplikaci v různých druzích vět. Mají již základní slovní zásobu, která je dále rozvíjena. Rozvíjena je i znalost dalších nepravidelných sloves v různých časech. Budou rozvíjet komunikativní schopnosti na témata cestování, škola, doprava, záliby, nakupování apod. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 4.828,- Kč / 1 × 90 min.

francouzština pro pokročilé Učebnice dle dohody Klienti tohoto kurzu již mají znalosti všech zákl. slovesných časů a způsobů: passé composé, imparfait, budoucího času, předminulého času, podmiňovacího způsobu a bohatou slovní zásobu, která bude dále podrobněji a hlouběji procvičována. Budou probrány další časy jako předbudoucí čas, souslednost časů, subjonctiv přítomný a minulý, informativně passé simple. Budou rozvíjeny konverz. dovednosti na nejrůznější témata a hodiny budou doplňovány krátkou četbou z fr. materiálů a reálií Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 4.828,- Kč / 1 × 90 min.

 Poznámky:
 Je-li kurz orámován touto barvou, je momentálně obsazen.
 Cena kurzu zahrnuje DPH a je platná při plném obsazení kurzu.

italština

italština pro začátečníky Učebnice Italština pro samouky Klienti tohoto kurzu se umí představit, umí popsat svou rodinu, své koníčky, co se jim líbí, nelíbí, umí konverzovat ohledně témat jako jsou: jídlo, stručný popis dne, zima, lyžování, cestování, rezervace stolu v restauraci, rezervace na hotelu. Ovládají slovesa essere, avere, často používaná slovesa všech tříd (-are, -ere, -ire), některá nepravidelná slovesa. Umí základní číslovky, některé číslovky řadové, dny v týdnu, měsíce, vytvořit množné číslo u podstatných jmen, pří davn&yac ute;ch jmen, zájmena osobní. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. pondělí  17:40 – 19:10
20:týdnů
4.598,- Kč / 1 × 90 min.

italština pro mírně pokročilé I Učebnice Italština pro samouky – 8. lekce Klienti tohoto kurzu se umí se představit, umí popsat svou vlastní rodinu, své koníčky, co se jim líbí nebo nelíbí, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jejich nejnaléhavějších potřeb. Ovládají slovesa essere, avere a dále jsou seznámeni se základními slovesy dle koncovek (-are, -ere, -ire). Umí základní číslovky (0 – 100), dny v týdnu, měsíce a dále umí vytvořit množné číslo u podstatných jmen. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 4.828,- Kč / 1 × 90 min.

italština pro středně pokročilé Učebnice dle dohody Klienti tohoto kurzu umí běžná témata, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase, také s tématy a rozhovory, které mohou nastat při cestování. Dokáží popsat svůj denní režim, své zážitky a události, sny, naděje a cíle a
umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. Z gramatiky umí tvořit přítomný čas, minulý čas složený (nepravidelná slovesa), znají zvratná slovesa a jsou seznámeni s imperfektem.
Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 4.828,- Kč / 1 × 90 min.

italština pro pokročilé Učebnice dle dohody Klienti tohoto kurzu se dokáží účastnit rozhovoru téměř plynule a spontánně, také zvládne jednat s úředníky
na poště, v bance, na úřadě). Umí pracovat se slovesy dle koncovek (-are, -ere, -ire), přítomný čas, gerundium, nepravidelná slovesa, minulý čas, shodu příčestí minulého, imperfektum, budoucí čas, podmiňovací způsob, stupňování přídavných jmen a příslovcí, zná konjunktiv.
Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 4.828,- Kč / 1 × 90 min.

italština pro pokročilé - konverzace Kurz je zaměřen na rozšíření slovní zásoby, je orientován pouze na konverzaci s českým lektorem bez používání učebnic.Orientační roveň skupiny je B2. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 4.828,- Kč / 1 × 90 min.

 Poznámky:
 Je-li kurz orámován touto barvou, je momentálně obsazen.
 Cena kurzu zahrnuje DPH a je platná při plném obsazení kurzu.

španělština

španělština pro začátečníky Učebnice Nuevo Ven 1 – úroveň A1
Učebnice probráno 5 lekcí
Studenti tohoto kurzu jsou začátečníci a začali studovat španělštinu v září 2018. V zimním semestru jsme probrali 5 lekcí z učebnice Nuevo Ven 1. Procvičujeme časování pravidelných sloves v přítomném čase, také nepravidelná slovesa: ser, estar, haber, tener, ir, venir, salir poder, poner, decir, dar, querer, ver a slovesa se změnou na –ie- (cerrar), –i- (pedir), a –ue- (dormir), zvratná slovesa, dále rody, členy, předložky apod. Z témat slovní zásoby jsme probrali představování, národnost, profese, byt a bydlení, orientace ve městě. V letním semestru budeme pokračovat lekcí 6. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. úterý  18:35 – 20:05 4.828,- Kč / 1 × 90 min.

ŠPANĚLŠTINA PRO FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY Učebnice Nuevo Ven 1 nebo dle dohody V úvodu kurzu bude zjištěna předchozí znalost klientů, zopakována již osvojená látka dle individuálních vědomostí a bude navázáno na další látku podle schopností klientů. Obvykle jsou za semestr probrány 3 – 4 lekce z učebnice Nuevo Ven 1 u skutečných začátečníků, plán tohoto kurzu však bude přizpůsoben aktuálnímu stavu znalostí klientů. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 4.828,- Kč / 1 × 90 min.

španělština pro středně pokročilé Učebnice Nuevo Ven 2 – úroveň B1/B1+
Učebnice od 12 lekcí
Studenti tohoto kurzu ovládají následující časy v oznamovacím způsobu: přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový, složený čas minulý (pretérito perfecto compuesto), jednoduchý čas minulý (indefinido), imperfecto, předminulý čas, budoucí čas prostý a složený (futuro perfecto), dále rozkazovací způsob, podmiňovací způsob jednoduchý, presente de subjuntivo a pretérito perfecto de subjuntivo. Byla probrána rovněž souslednost časů v oznamovacím způsobu. Procvičujeme použití těchto časů a postupně též použit&i acute; s ubjuntivu. Klademe důraz na konverzaci v okruzích témat, které mohou nastat v každodenních situacích. Byla probrána témata jako osobní údaje, životopis, profese, pocity, lidské vlastnosti, domácí práce, instrukce, jak se co dělá, orientace ve městě, cestování, zprávy v novinách, v televizi – nepřímá řeč, zdraví, u lékaře, pracovní uplatnění, společenský život, řemeslné práce apod. V letním semestru 2019 budeme pokračovat dle témat v učebnici Nuevo Ven 2, počínaje lekcí 13. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. středa  15:30 – 17:00 4.828,- Kč / 1 × 90 min.

španělština pro pokročilé Učebnice En Marcha 4 - úroveň B2/B2+
Učebnice od 1. lekce
Studenti tohoto kurzu ovládají všechny užívané španělské slovesné časy a způsoby, soustřeďujeme se na jejich opakování a užití, jakož i na stálé rozšiřování obtížnější a podrobnější slovní zásoby. Studenti mají probrány učebnice Nuevo Ven 1, 2 a 3. Konverzačními tématy, probranými v minulém semestru, byl Film, Gastronomie a stolování a Věda a výzkum (lekce 10, 11 a 12 učebnice Nuevo Ven 3). Klademe důraz na konverzaci, týkající se každodenního života, ale i na příslušná témata s dodržováním správných gram atick&ya cute;ch postupů. V podobném duchu zařazujeme do výuky od února 2019 učebnici En Marcha 4. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. úterý  17:00 – 18:30 4.828,- Kč / 1 × 90 min.

 Poznámky:
 Je-li kurz orámován touto barvou, je momentálně obsazen.
 Cena kurzu zahrnuje DPH a je platná při plném obsazení kurzu.

ruština

ruština pro začátečníky Učebnice Poekhali! 1 Uchebnik Studenti kurzu se orientují v základní gramatice, umí povídat o sobě, své rodině, práci, svém dne, trávení volného času, hobby, obrátit se k neznámému člověku získat informaci, zeptat se na cestu, čas, počasí, vyjádřit názor, souhlas, nesouhlas. Znají konstrukce «У меня есть...» «уже-ещё», «сначала-потом», «раньше-теперь», «всегда-никогда», atd. Umí napsat informační smsku, krátký dopis. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. středa  17:00 – 18:30 4.828,- Kč / 1 × 90 min.

ruština pro mírně pokročilé I Učebnice Raduga po-novomu Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 4.828,- Kč / 1 × 90 min.

ruština pro středně pokročilé Učebnice dle dohody Klienti v tomto kurzu již mají základní znalost ruské abecedy a mají základní slovní zásobu. Naučí se časování sloves, slovesa se změnou kmenové souhlásky, časování nepravidelných sloves, skloňování podstatných jmen, základní číslovky (vyjadřování času a data), řadové číslovky, skloňování základních číslovek. Budou rozvíjet komunikativní schopností na téma škola, cestování, městská doprava, záliby a zájmy, nakupování. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 4.828,- Kč / 1 × 90 min.

ruština pro pokročilé Učebnice dle dohody Kurz je zaměřen na rozšíření slovní zásoby, opakování a rozšíření gramatiky. Klienti ovládají přítomný, minulý a budoucí čas, umějí používat podmiňovací způsob a tvořit podmínkové věty, použití časových předložek, konstrukce нужен, нужна, нужно, нужны + 1. pád a надо/нужно + infinitiv (мне нужно время, надо посмотреть…), spojky чтобы, для того чтобы, вместо того чтобы atd. Klienti jsou schopni se již bez větších problémů domluvit, hodiny jsou hodně zaměřeny na konverzaci s lektorem. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  4. 2. – 28. 6. probíhá zápis 4.828,- Kč / 1 × 90 min.

 Poznámky:
 Je-li kurz orámován touto barvou, je momentálně obsazen.
 Cena kurzu zahrnuje DPH a je platná při plném obsazení kurzu.