Klientům umožňujeme přistoupit do kurzů i mimo vypsané zápisy kdykoli během roku. První týden výuky nabízíme ZDARMA! Přihlaste se ještě dnes!

Ceny kurzu jsou uvedeny při počtu 5 - 6 přihlášených klientů. Kurz otevřeme i v případě nižší-
ho počtu osob, cena kurzu musí být však v tomto případě trochu upravena.
Děkujeme za pochopení!

Naše nabídka kurzů není vyčerpaná, v průběhu zápisů se tvoří další nově vzniklé skupiny, v jiné dny a termíny. Pokud Vám stávající nabídka nevyhovuje, prosím kontaktujte kancelář ZDE.

 

angličtina

angličtina pro začátečníky Učebnice Headway Elementary - 5. lekce Klienti tohoto kurzu znají přítomný čas prostý, slovíčka - rodina, práce, volný čas, zdraví, hodiny, v restauraci. Tvoření základních otázek a reakcí na ně. V kurzu se snažíme co nejvíce konverzovat, často pracujeme s překlady. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.114,- Kč / 1 × 90 min.

angličtina pro začátečníky Učebnice Headway Elementary Klienti tohoto kurzu se s anglickým jazykem postupně seznamují. Aktuálně umí pozdravy, barvy, číslovky, abecedu, základní fráze, sloveso "to be" - v kladných oznamovacích větách, v záporných větách, otázkách, přivlastňování a přivlastňovací zájmena, přítomný čas prostý - kladné oznamovací věty, zápory, otázky, krátké odpovědi. Rozsah 2 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 8.229,- Kč / 2 × 90 min.

angličtina pro falešné začátečníky Kurz je určen především pro začátečníky, kteří již v minulosti někdy angličtinu studovali. Klienti tohoto kurzu se orientují v gramatice, sloveso být, přítomný čas, zájmena, přídavná jména, základní fráze, formální i neformální rozhovory atd. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr
Rozsah 2 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.114,- Kč / 1 × 90 min.
8.229,- Kč / 2 × 90 min.

angličtina pro mírně pokročilé Učebnice English File Pre-inter. 3rd Ed. od lekce 5C Klienti kurzu se orientují v gramatice, sloveso být, přítomný č. prostý/průběhový, minulý č. prostý - pravidelná/nepravidelná slovesa a minulý č. průběhový, č. předpřítomný (tvary nepravidelných sloves/s výrazy: yet, just, already), plánovanou budoucnost (be going to) a bez větších potíží zvládají slovosled v oznam. větách/otázkách, předložky, there is/there are. Umí stupňovat přídavná jmen a příslovce. Z konverz. témat umí povídat o sobě, své rodině, zálibách, trávení volného času, o zvycích, zvládnou popsat město/osoby. Umí se orientovat v běžných situacích (hotel, cestování, letiště, nakupování, návštěva restaurace, sjednání schůzky). Umí opisem popsat výrazy, které potřebují, i když neznají dané slovíčko (parafráze). Rozsah 3 × 45 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. pondělí  17:30 – 19:45 6.171,- Kč / 3 × 45 min.

angličtina pro mírně pokročilé Učebnice New English File Intermediate - 2.lekce Klienti tohoto kurzu se orientují v časech - present simple, present continuous, present perfect simple, past simple, past continuous, past perfect simple, will, going to. V dalších lekcích se zaměříme na prohloubení času present perfect a past perfect. Hodiny se zaměřují na zdokonalení slovních a poslechových dovedností. Témata na konverzaci vychází z učebnice a z potřeb klientu, v jaké oblasti pracuji, kam cestují, ze zálib (např. cestovaní do zahraničí, závody na kolech, soutěže iron man, sporty, dovolená, small talk - zdvořilá konverzace ve firme, na konferencích, odbornější témata - účetnictví, technické pojmy). Rozsah 3 × 45 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. pondělí  16:30 – 18:45 6.171,- Kč / 3 × 45 min.

angličtina pro mírně pokročilé Učebnice English File - Pre-intermediate - 3rd Edition - lekce 6A Klienti tohoto kurzu se orientují v gramatice, sloveso být, přítomný čas prostý/průběhový, minulý čas prostý - pravidelná/nepravidelná slovesa, čas předpřítomný (+ výrazy yet, just, already), umí používat plánovanou budoucnost (be going to,) stupňování přídavných jmen, bez větších potíží zvládají slovosled v oznamovacích větách/otázkách, předložky. Z konverzačních témat umí povídat o sobě, své rodině, svých zálibách, trávení volného času, o zvycích. Umí se orientovat v běžných situacích (hotel, cestování, nakupování, návštěva restaurace, sjednání schůzky). Umí popsat své město a zážitky z dovolené. Rozsah 2 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 8.229,- Kč / 2 × 90 min.

angličtina pro středně pokročilé Učebnice Přechod z Pre-Intermediate na Intermediate Klienti v tomto kurzu již zvládli základní gramatické jevy anglického jazyka, mezi něž patří: přítomný čas prostý – průběhový, minulý čas prostý – průběhový, budoucnost vyjádřena dvěma formami: „will“ – „going to“, trpný rod, podmínkové věty (second conditional), další gramatické jevy jako jsou např. slovesné vzory či množstevní výrazy. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.114,- Kč / 1 × 90 min.

angličtina pro středně pokročilé Učebnice English file 3rd edition upper-intermedite - 1. lekce Kurz počítá s vstupními znalostmi v rozsahu úrovně B1 a připravuje na přechod k úrovni B2. Vybraná je kniha English file 3rd edition upper-intermedite, od 1. lekce. Kurz rovným dílem procvičuje gramatiku, slovní zásobu, poslech i konverzaci. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.114,- Kč / 1 × 90 min.

angličtina pro pokročilé Učebnice New Headway Intermediate Kurz je zaměřen na rozšíření slovní zásoby, opakování a rozšíření gramatiky. Klienti jsou schopni se již bez větších problémů domluvit, hodiny jsou hodně zaměřeny na konverzaci s českým lektorem. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.114,- Kč / 1 × 90 min.

angličtina pro pokročilé Učebnice English File Intermediate Plus - 7. lekce Tento kurz je vhodný pro klienty, kteří jsou na komunikativní úrovni B1, ale netroufají si na vyšší úroveň. Z tohoto důvodu jsou hodiny zaměřeny zejména na opakování a rozšiřování všeobecné slovní zásoby a gramatiky. V kurzu se také klade velký důraz na konverzaci, aby se klienti dokázali v různých a běžných situacích domluvit. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. čtvrtek  17:45 – 19:15 4.114,- Kč / 1 × 90 min.

angličtina pro pokročilé Učebnice True to life Upper-Intermediate Kurz je zaměřen na rozšíření slovní zásoby a opakování gramatiky. Kurz je spíše orientován na konverzace s českým lektorem. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. středa  8:30 – 10:00 4.114,- Kč / 1 × 90 min.

angličtina pro pokročilé Učebnice TrueToLife: Upper-Intermediate - 1.lekce Kurz je zaměřen na rozšíř. slov. zásoby, opakování a rozší. gramatiky. Klienti jsou schopni se již bez větších problémů domluvit, hodiny jsou hodně zaměřeny na konver. s českým lektorem. Studenti ovládají gram. jevy: přít. č. prostý a průběh., předpřít. č. prostý a průběh., minulé č. - prostý, průběh. i předmin., budoucnost s will i going to a orientují se v čas. souslednosti, nepřímých otázkách, pasivech a podmínk. větách. Umí se bez větších obtíží vyjádřit na každodenní konverz. témata (food and restaurants, sport, family, money, transport and travel, education, describing people etc.). Úroveň klientů tohoto kurz je B1 a pozvolným tempem směřuje k B2. Rozsah 3 × 45 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 6.171,- Kč / 3 × 45 min.

angličtina pro pokročilé Učebnice Face2Face Advanced - 5. lekce Kurz je zaměřen na rozšíření slovní zásoby a opakování gramatiky. Kurz je spíše orientován na konverzace s českým lektorem. Rozsah 3 × 45 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. středa  10:45 – 13:00 6.171,- Kč / 3 × 45 min.

anglická konverzace s rodilým mluvčím Kurz je zaměřen na aktivní používání mluveného slova. Procvičují se jak běžné situace, se kterými se klienti mohou při svých cestách do zahraničí či při hovoru s cizincem setkat, tak ostatní témata. Klienti se zlepšují co se týče výslovnosti, dochází k rozšiřování slovní zásoby a upevnění již dříve nabytých znalostí (pořadí slov ve větě, otázky, časy). Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 5.082,- Kč / 1 × 90 min.

 Poznámky:
 Je-li kurz orámován touto barvou, je momentálně obsazen.
 Cena kurzu zahrnuje DPH a je platná při plném obsazení kurzu.

němčina

němčina pro začátečníky Učebnice Themen Aktuell 1 - 2. lekce Klienti tohoto kurzu znají osobní zájmena, tázací zájmena, umí časovat pravidelná slovesa. Zvládají překlad jednoduchých vět. Ovládají základní pozdravy a zdvořilostní fráze. Dokážou říci základní údaje o své osobě (jméno, bydliště, věk, telefonní číslo, zaměstnaní). Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

němčina pro mírně pokročilé I Učebnice Themen actuell 1 - 5. lekce Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

Němčina pro mírně pokročilé II Učebnice Themen actuell 1 - 4. až 7. lekce Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

Němčina pro mírně pokročilé III Učebnice Themen actuell 1 - 8. až 10. lekce Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

němčina pro středně pokročilé Učebnice Themen actuell 2 Klienti tohoto kurzu již zvládnou komunikaci o sobě, popisu míst, svých zájmů. Úroveň A1. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

němčina pro pokročilé Učebnice Themen actuell 3 Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

 Poznámky:
 Je-li kurz orámován touto barvou, je momentálně obsazen.
 Cena kurzu zahrnuje DPH a je platná při plném obsazení kurzu.

francouzština

francouzština pro začátečníky Učebnice Francouzština pro samouky Klienti tohoto kurzu se seznamují s francouzskou výslovností a pravopisem, naučí se časovat pravidelná slovesa tří slovesných tříd a základní nepravidelná slovesa v přítomném čase, vyjadřovat zápor, tvořit otázku, naučí se pozdravit, představit, číslovky, barvy, základní fráze a jednoduchou konverzaci na téma setkání, národnosti, informace o volném čase, charakteristiky osob, popisy zevnějšku apod. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

francouzština pro mírně pokročilé I Učebnice Francouzština pro samouky – L 21 Klienti ovládají přítomný čas všech tří slovesných tříd, nejběžnější nepravidelná slovesa, minulý čas passé composé, budoucí čas pomocí vazby aller, infinitiv, zájmena 3. a 4. pádu, jejich zařazení do vět v různých časech, dělivý člen atd. Soustřeďujeme se na osvojování gramatiky, poslechu a konverzačních schopností. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

francouzština pro středně pokročilé Učebnice Francouzština pro samouky - 15. lekce Klienti tohoto kurzu se učí další slovesné časy a způsoby: minulý čas passé composé, imparfait, budoucí čas, podmiňovací způsob a jejich aplikaci v různých druzích vět. Mají již základní slovní zásobu, která je dále rozvíjena. Rozvíjena je i znalost dalších nepravidelných sloves v různých časech. Budou rozvíjet komunikativní schopnosti na témata cestování, škola, doprava, záliby, nakupování apod. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

francouzština pro pokročilé Učebnice dle dohody Klienti tohoto kurzu již mají znalosti všech zákl. slovesných časů a způsobů: passé composé, imparfait, budoucího času, předminulého času, podmiňovacího způsobu a bohatou slovní zásobu, která bude dále podrobněji a hlouběji procvičována. Budou probrány další časy jako předbudoucí čas, souslednost časů, subjonctiv přítomný a minulý, informativně passé simple. Budou rozvíjeny konverz. dovednosti na nejrůznější témata a hodiny budou doplňovány krátkou četbou z fr. materiálů a reálií Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

 Poznámky:
 Je-li kurz orámován touto barvou, je momentálně obsazen.
 Cena kurzu zahrnuje DPH a je platná při plném obsazení kurzu.

italština

italština pro začátečníky Učebnice Italština pro samouky Klienti tohoto kurzu se umí bavit se o tématech jako každodenní život, činnosti, lyžování, sporty, dovolená, rezervace hotelu/stolu v restauraci, jídlo, zážitky a události, rodina.
Klienti používají přítomný a minulý čas u pravidelných i nepravidelných sloves, počítají, znají zvratná slovesa, předložky
Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

italština pro mírně pokročilé I Učebnice Italština pro samouky – 8. lekce Klienti tohoto kurzu se umí se představit, umí popsat svou vlastní rodinu, své koníčky, co se jim líbí nebo nelíbí, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jejich nejnaléhavějších potřeb. Ovládají slovesa essere, avere a dále jsou seznámeni se základními slovesy dle koncovek (-are, -ere, -ire). Umí základní číslovky (0 – 100), dny v týdnu, měsíce a dále umí vytvořit množné číslo u podstatných jmen. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

italština pro středně pokročilé Učebnice dle dohody Klienti tohoto kurzu umí běžná témata, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase, také s tématy a rozhovory, které mohou nastat při cestování. Dokáží popsat svůj denní režim, své zážitky a události, sny, naděje a cíle a
umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. Z gramatiky umí tvořit přítomný čas, minulý čas složený (nepravidelná slovesa), znají zvratná slovesa a jsou seznámeni s imperfektem.
Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. Pondělí 14:00 – 15:30 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

italština pro pokročilé Učebnice dle dohody Klienti tohoto kurzu se dokáží účastnit rozhovoru téměř plynule a spontánně, také zvládne jednat s úředníky
na poště, v bance, na úřadě). Umí pracovat se slovesy dle koncovek (-are, -ere, -ire), přítomný čas, gerundium, nepravidelná slovesa, minulý čas, shodu příčestí minulého, imperfektum, budoucí čas, podmiňovací způsob, stupňování přídavných jmen a příslovcí, zná konjunktiv.
Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

italština pro pokročilé - konverzace Kurz je zaměřen na rozšíření slovní zásoby, je orientován pouze na konverzaci s českým lektorem bez používání učebnic.Orientační roveň skupiny je B2. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

 Poznámky:
 Je-li kurz orámován touto barvou, je momentálně obsazen.
 Cena kurzu zahrnuje DPH a je platná při plném obsazení kurzu.

španělština

španělština pro začátečníky Učebnice Nuevo Ven 1-úroveň A1-probráno 8 lekcí Studenti kurzu jsou začátečníci a začali studovat ŠJ v září 2018. V zim. semestru jsme probrali 5 lekcí z učebnice Nuevo Ven 1, v let. semestru pak učivo do lekce 8. Procvičujeme časování pravid. sloves v přít. č., také nepravid. slovesa: ser,estar,haber,tener,ir,venir, salir poder,poner,decir,dar, querer,ver a slovesa se změnou na –ie- (cerrar), –i- (pedir), a –ue- (dormir), zvratná slovesa, dále rody, členy, předložky apod. Z témat slov. zásoby jsme probrali představování, národnost, profese, byt a bydlení, orientace ve městě. V let. semestru jsme pokračovali přít. průběh. č. a tématy:rodinné vztahy,jídlo,potraviny,restaurace,popisy osob,nákupy,oblečení,materiály, měsíce,znamení zvěrokruhu,kultura,svátky ve Španělsku a Lat. Americe. Od září budeme pokračovat L9. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. úterý  18:35 – 20:05 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

ŠPANĚLŠTINA PRO FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY Učebnice Nuevo Ven 1 nebo dle dohody V úvodu kurzu bude zjištěna předchozí znalost klientů, zopakována již osvojená látka dle individuálních vědomostí a bude navázáno na další látku podle schopností klientů. Obvykle jsou za semestr probrány 3 – 4 lekce z učebnice Nuevo Ven 1 u skutečných začátečníků, plán tohoto kurzu však bude přizpůsoben aktuálnímu stavu znalostí klientů. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

španělština pro středně pokročilé Učebnice Nuevo Ven 2 – úroveň B1/B1+ - probráno 15 lekcí Studenti tohoto kurzu ovládají následující časy v oznamovacím způsobu: přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový, složený čas minulý (pretérito perfecto compuesto), jednoduchý čas minulý (indefinido), imperfecto, předminulý čas, budoucí čas prostý a složený (futuro perfecto), dále rozkazovací způsob, podmiňovací způsob jednoduchý, presente de subjuntivo a pretérito perfecto de subjuntivo. Byla probrána rovněž souslednost časů v oznamovacím způsobu. Procvičujeme použití těchto časů a postupně též použití subjuntivu. Klademe důraz na konverzaci v okruzích témat, které mohou nastat v každodenních situacích. Byla probrána témata jako osobní údaje, životopis, profese, pocity, lidské vlastnosti, domácí práce, instrukce, jak se co dělá, orientace ve městě, cestování, zprávy v novinách, v televizi – nepřímá řeč, zdraví, u lékaře, pracovní uplatnění, společenský život, řemeslné práce apod. V letním semestru 2019 jsme dokončili učebnici Nuevo Ven 2 a od září bude pokračovat učebnici Nuevo Ven 3 – 1. lekce. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

španělština pro pokročilé Učebnice En Marcha 4 - úroveň B2/B2+
Učebnice od 4. lekce
Studenti tohoto kurzu ovládají všechny užívané španělské slovesné časy a způsoby, soustřeďujeme se na jejich opakování a užití, jakož i na stálé rozšiřování obtížnější a podrobnější slovní zásoby. Studenti mají probrány učebnice Nuevo Ven 1, 2, 3 a v minulém roce jsme začali opakovat veškerou gramatiku, zejména používání minulých časů a subjuntivu podle učebnice En Marcha 4. Klademe důraz na konverzaci, týkající se každodenního života, ale i na příslušná témata s dodržováním správných gramatických postupů. V podobném duchu budeme pokračovat ve výuce od září 2019 počínaje lekcí č. 4 učebnice En Marcha 4. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. úterý  17:00 – 18:30 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

 Poznámky:
 Je-li kurz orámován touto barvou, je momentálně obsazen.
 Cena kurzu zahrnuje DPH a je platná při plném obsazení kurzu.

ruština

ruština pro začátečníky Učebnice Poekhali! 1 Uchebnik Studenti kurzu se orientují v základní gramatice, umí povídat o sobě, své rodině, práci, svém dne, trávení volného času, hobby, obrátit se k neznámému člověku získat informaci, zeptat se na cestu, čas, počasí, vyjádřit názor, souhlas, nesouhlas. Znají konstrukce «У меня есть...» «уже-ещё», «сначала-потом», «раньше-теперь», «всегда-никогда», atd. Umí napsat informační smsku, krátký dopis. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

ruština pro mírně pokročilé I Učebnice Raduga po-novomu Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

ruština pro středně pokročilé Učebnice dle dohody Klienti v tomto kurzu již mají základní znalost ruské abecedy a mají základní slovní zásobu. Naučí se časování sloves, slovesa se změnou kmenové souhlásky, časování nepravidelných sloves, skloňování podstatných jmen, základní číslovky (vyjadřování času a data), řadové číslovky, skloňování základních číslovek. Budou rozvíjet komunikativní schopností na téma škola, cestování, městská doprava, záliby a zájmy, nakupování. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

ruština pro pokročilé Učebnice dle dohody Kurz je zaměřen na rozšíření slovní zásoby, opakování a rozšíření gramatiky. Klienti ovládají přítomný, minulý a budoucí čas, umějí používat podmiňovací způsob a tvořit podmínkové věty, použití časových předložek, konstrukce нужен, нужна, нужно, нужны + 1. pád a надо/нужно + infinitiv (мне нужно время, надо посмотреть…), spojky чтобы, для того чтобы, вместо того чтобы atd. Klienti jsou schopni se již bez větších problémů domluvit, hodiny jsou hodně zaměřeny na konverzaci s lektorem. Rozsah 1 × 90 min. týdně / semestr

Semestr  2. 9. – 31. 1. probíhá zápis 4.598,- Kč / 1 × 90 min.

 Poznámky:
 Je-li kurz orámován touto barvou, je momentálně obsazen.
 Cena kurzu zahrnuje DPH a je platná při plném obsazení kurzu.